خانه / از ما بپرس

از ما بپرس

پرسیدن مهم‌تر از پاسخ دادن است.

در این بخش، پذیرای پرسش‌های کارشناسان، کتابداران، مدیران، پژوهشگران، اعضای کتابخانه و تمام ذینفعان دیگر هستیم. با مطالعه پرسش‌های مطرح شده، پرسش‌های جدید خود را در قالب فرم زیر مطرح فرمایید تا این پژوهش را غنی‌تر و کاربردی‌تر سازیم.

تا کنون ۲۲ پرسش مطرح شده است.

 

 

الف ـ پیشنیه مطالعات کاربران کتابخانه‌های عمومی

الف ـ ۱ ـ پیشنیه مطالعات کاربران کتابخانه‌های عمومی در ایران چیست؟

الف ـ ۲ ـ منابع کلیدی مطالعات کاربران کتابخانه‌های عمومی در جهان چیست؟

الف ـ ۳ ـ نتایج پژوهش‌های مطالعات کاربران کتابخانه‌های عمومی در جهان چیست؟

 

ب ـ مبانی نظری جامعه کتابخانه‌های عمومی

ب ـ ۱ ـ مفاهیم کلیدی در مورد مخاطبان کتابخانه عمومی چیست؟

ب ـ ۲ ـ مبانی نظری در حوزه کاربران چه مطرح کرده‌اند؟

ب ـ ۳ ـ مبانی نظری در حوزه غیرکاربران چه مطرح کرده‌اند؟

 

ج ـ بررسی تجربیات موفق در حوزه مخاطبان کتابخانه‌های عمومی

ج ـ ۱ ـ تجربیات کشورهای اروپایی

 

د ـ مصاحبه اکتشافی غیرکاربران کتابخانه‌های عمومی ایران

د ـ ۱ ـ غیرکاربران چه گروه‌هایی هستند؟

د ـ ۲ ـ موانع استفاده غیرکاربران چیست؟

د ـ ۳ ـ افغان‌های ساکن ایران چه انتظاراتی از کتابخانه عمومی دارند؟

 

هـ ـ داده‌کاوی کاربران کتابخانه‌های عمومی ایران

هـ ـ ۱ ـ الگوهای مراجعه به کتابخانه عمومی چیست؟

هـ ـ ۲ ـ الگوهای امانت کتاب کتابخانه عمومی چیست؟

 

و ـ پیمایش کاربران کتابخانه‌های عمومی ایران

و ـ ۱ ـ میزان رضایت کاربران از ویژگی‌های مختلف کتابخانه‌های عمومی چه اندازه است؟

 

ز ـ اجرای پایلوت یافته‌ها و انجام پژوهش‌های آزمایشی در کتابخانه‌های عمومی

ز ـ ۱ ـ آیا رایگان شدن عضویت کتابخانه، به افزایش دسترسی محرومان منجر می‌شود؟

ز ـ ۲ ـ چه تغییراتی در کتابخانه باعث افزایش کمی کاربران می‌شود؟

ز ـ ۳ ـ چه تغییراتی در کتابخانه باعث افزایش کیفیت استفاده از آن می‌شود؟

ز ـ ۴ ـ آیا تسهیل شرایط امانت (تعداد منابع قابل امانت، زمان امانت و…) به استفاده مناسب‌تر منجر می‌شود؟

ز ـ ۵ ـ آیا می‌توان با استفاده از اثر تعهد اولیه (هنگام ثبت نام کاربر) او را به عضوی فعال‌تر تبدیل کرد؟ (پیوند)

 

 

ح ـ اشاعه یافته‌های پژوهش برای اجرای فراگیر

ح ـ ۱ ـ چگونه می‌توان یافته‌های مدیریتی را برای تصمیم‌گیری موثر در اختیار مدیران نهاد؟

ح ـ ۲ ـ بهترین راه برای انتقال یافته‌های پژوهش به کتابداران چیست؟

ح ـ ۳ ـ بر اساس یافته‌های این پژوهش، چه مطالبی را باید در برنامه درسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی گنجاند؟

 

 

ط ـ سایر موارد

ط ـ ۱ ـ میزان استفاده مردم از کتابخانه‌های عمومی در مقایسه با سایر مراکز فرهنگی چگونه است؟ (پیوند)

 

فرم ثبت سوال جدید